Billedet på sidehoved
   
 

Undervisning 

Dannevirke Kostskole er et socialpædagogisk opholdssted med intern skole. Kostskolen har en kommunalt udpeget tilsynsførende, der påser, at skolens undervisning lever op til folkeskolelovens krav og afgiver en årlig erklæring om 'skolens status'. (Se tilsynserklæringer under menupunktet 'Om skolen'.)
 
Skolen er inddelt i ikke-årgangsdelte basisklasser og en afgangsklasse, hvor kostelever og dagelever fra lokalområdet går i skole sammen.
 
Basisklasserne rummer mellem 8 og 16 elever. For kosteleverne betyder det, at dem, man bor sammen med, går man også i skole med - i et inkluderende læringsmiljø, hvor specialpædagogisk bistand og specialundervisning gives i klassen. Til hver basisklasse er der tilknyttet et fast lærerteam med to eller tre lærere, som er til stede i alle timer.
 
I afgangsklassen, som dækker 9. - 10. klasse, er målet folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen her er målrettet afgangsprøverne, og eleverne skal kunne og ville opfylde de krav, der stilles til lektier og afleveringer.  Vi vægter, at det er linjefagslærere, som forestår undervisningen i denne klasse. Alle kostelever får en bærbar computer til skolearbejde.
 
Udgangspunkt i den enkelte elev
Undervisningen på Dannevirke Kostskole tager udgangspunkt i den enkelte elev og er tilrettelagt ud fra individuelle elevplaner:
 
  • Vi har et stramt struktureret undervisningsmiljø og små ikke-årgangsdelte klasser.
  • Vi har tolærerordning i undervisningstiden og lægger stor vægt på at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor specialpædagogisk bistand og specialundervisning gives i klassen.
  • Vi tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i hver enkelt elevs læringsstil, styrkesider og kompetencer, så eleven konstant udfordres optimalt og bygger oven på sit faktiske niveau.
  • Vi vægter de boglige fag og sigter mod folkeskolens afgangsprøver. Vi tror på, at mange børns problemer opstår, fordi de føler sig utilstrækkelige i skolen og derved skiller sig ud fra kammeraterne. Derfor fokuserer vi meget på det faglige, på at (gen)skabe lysten til læring og skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen.
  • Vi følger folkeskolelovens fagrække og udbyder desuden valgfag af mere praktisk og fysisk karakter, som fx idræt, kajak- og udeliv, træ-, metal- og keramikværksted.
 
Lektiepolitik
På Dannevirke Kostskole har eleverne en halv times lektier for til hver dag. Lektier er træning i kendt stof og en forudsætning for at den daglige undervisning til stadighed giver den enkelte elev faglige udfordringer.
Lektierne læses sammen med kostlæreren på afdelingen, så barnet med god samvittighed kan gå i skole næste dag og med stolthed aflevere lektien til læreren.
 
Tv2 Nyhederne hver aften
For kostelever er timen fra 19.00–20.00 hver aften afsat til sammen med kostlærerne at se Tv2 Nyhederne og efterfølgende indgå i en fælles samtale og perspektivering omkring nogle af programmets væsentligste indslag. Fra tid til anden inddrages/fortsættes aftenens undervisning i den første undervisningslektion i skolen næste dag.
 
Prøvepligt
Skolen har prøvepligt og indgår i det kommunale censorarbejde på tværs af folkeskoler og frie grundskoler i Haderslev kommune.
 
Erhvervsvejledning
Skolens erhvervsvejleder forestår samarbejdet med UU-centeret i Haderslev og de virksomheder/uddannelsessteder, som skolen anvender i forbindelse med erhvervspraktikker og brobygningsforløb. Det er også i samarbejde med UU-centeret, at vi tilrettelægger særlige undervisningsforløb for elever, der fagligt ikke kan følge undervisningen i afgangsklasserne. Det kan være længerevarende praktikforløb i kombination med undervisning i hovedfagene dansk, engelsk og mateatik til afklaring af fremtidig ungdomsuddannelse.
 
Sundhedspleje
Skolelægen og sundhedsplejersken kommer på skolen i lighed med de øvrige skoler i Haderslev. Alle elever er tilknyttet den kommunale tandpleje.