Billedet på sidehoved
   

 

Elevplaner 

På Dannevirke Kostskole arbejder vi med overskuelige individuelle elev-planer, som elever og forældre er med til at udforme. Grundlæggende drejer det sig om at få inddraget eleven og hjemmet i en dialog om en fælles målsætning for elevens fortsatte udviklings- og læringsforløb.
 
Elevplanerne rummer målsætninger for både skole og fritid, og de evalu-eres og revideres to gange årligt i forbindelse med lærernes besøg i hjemmet på den første skoledag efter sommer- og juleferien.
 
Vi har en fast struktur omkring arbejdet med elevplanerne: 
 • Elev og primærlærer evaluerer den aktuelle elevplan og udformer en ny: Hvilke mål er nået? Hvilke mål skal fortsættes? Hvilke nye mål skal sættes? Hvad kan eleven konkret gøre selv? Hvordan kan lærerne støtte eleven i at nå sine mål?
 • Primærlærer udarbejder en statusrapport for eleven på baggrund af fælles evaluering i lærerteamet
 • Lærerteamet drøfter elev/lærer-evaluering, elevplan og statusrapport sammen med afdelingslederen, så alle har fokus på elevens mål for den kommende periode
 • Den reviderede elevplan sendes til forældrene samtidig med en dagsorden for hjemmebesøget
 • Ved hjemmebesøget repræsenteres skolen af to lærere fra elevens klasse eller afdeling, ligesom afdelingslederen også deltager i besøgene
 • Statusrapport og elevplan er omdrejningspunktet i forbindelse med hjemmebesøgene og de halvårlige opfølgningsmøder
 • På afdelings-/teammøder er der afsat tid til, at lærerne løbende evaluerer børnenes udbytte af skolegangen og fritiden med udgangspunkt i elevplan og statusrapport
 
Det skolefaglige udgangspunkt for elevplanerne er: 
 • Fælles mål for fagene, som de kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside
 • Nationale test og andre fagtest fra bl.a. psykologforeningen, som bliver foretaget af de involverede faglærere
 • Eleverne i 8.-10. klasse får halvårlige standpunktskarakterer, som de afleverer i hjemmet
 • Eleverne i 9.-10. klasse har skriftlige terminsprøver i prøvefagene i januar
 • Folkeskolens afgangsprøver, som afholdes i maj/juni